Algemene voorwaarden van Tenniscentrum Alken BV, Tennisschool BKKM vzw & Tenniscentrum Alken vzw

Prijsopgaven en offerten zijn volledig vrijblijvend en zonder verbintenis in hoofde van de verkoper. Deze prijzen zijn opgeheven volgens de tarieven in voege de dag der prijsopgave. Ingeval van herziening der tarieven dienen deze prijzen aangepast te worden.

Alle facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar te Alken binnen de 15 dagen.

In geval van niet-betaling van een factuur of rekening op haar vervaldatum en onverminderd de kosten die verbonden zijn aan een onbetaald gebleven wissel of cheque, is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd van 10 % op het openstaand factuurbedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 50 Eur. Partijen erkennen dat deze vergoeding overeenstemt met de door hen voorziene schade in geval van niet-betaling en dat de koper gerechtigd is op een vergoeding naar gemeen recht in geval van wanprestatie in hoofde van de verkoper.

Klachten in verband met de geleverde goederen, diensten of de factuur, rekening dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 8 dagen na respectievelijke levering, factuur – of rekeningdatum.

Alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. Steeds zal toepassing gemaakt worden van het Belgisch recht.